I R M I N A W O L N I A K  .  P R O

Polityka prywatności.

1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503
Warszawa).
Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych za pośrednictwem
zorganizowanej części przedsiębiorstwa IRMINA WOLNIAK dane kontaktowe: numer telefonu 797-
369-686, adres e-mail: kontakt@irminawolniak.pro w związku z realizowaną przez Irminę Wolniak

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem IRMINA WOLNIAK Polegającym na
sprzedaży oraz usługach Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b
Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy
B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą
przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu
C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą
współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami
prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach
prawa, np.:
● art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz.
1858);
● art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
● art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr
137 poz. 926).
D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą
przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu
wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane
do czasu wycofania zgody

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich
Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy
poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie
będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.
Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z
których Pan/Pani korzysta.

4. Komu zostaną udostępnione dane?

F. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach
konkretnego postępowania na podstawie prawa
G. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie
zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące,
podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
H. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są
udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub
pocztową, podmioty nabywające wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa
naszych faktur w terminie),

5. Czy Dane są profilowane?

A. Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli
zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat
preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku
profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej
zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).
6. Jakie przysługują Państwu prawa?
A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17
Rozporządzenia),
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo zażądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na
Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je
usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu
jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało,
gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych
jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego
uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają
Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:
kontakt@irminawolnik.pro Prawo do sprzeciwu - może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa

wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej
podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania
danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
G. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych
lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail:
rodo@twojstartup.pl