I R M I N A W O L N I A K  .  P R O

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy IRMINA WOLNIAK działający pod adresem www.irminawolniak.pro
(dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój
StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-
364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, zwaną dalej
Fundacją.
2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest
przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie IRMINA WOLNIAK
adres: Potęgowska 6D/10, 80-174 Gdańsk., adres e-mail: kontakt@irminawolniak.pro
3. Regulamin określa:
1) zasady korzystania ze Sklepu;
2) warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;
3) czas i zasady realizacji zamówień;
4) warunki i formy płatności;
5) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
6) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
7) prawa Klienta będącego konsumentem.
4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej,
z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży
zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.


6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie
zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga
zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z
zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas
przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony
internetowej Sklepu.
7. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego
pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie, pod adresem: irminawolniak.pro/sklep
8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie
ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
9. Klientem Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych.

§ 2

Wymagania techniczne
niezbędne do korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta
z systemu teleinformatycznego, który spełnia następujące wymagania techniczne:
1) dostęp do sieci Internet,
2) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,
3) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na
komputer PC lub MacOS):
a) Chrome w wersji 70 lub nowszej;
b) Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;
c) Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;
d) Opera w wersji 65 lub nowszej;
e) Safari w wersji 13 lub nowszej;
4) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na
urządzenia przenośne):
a) Opera w wersji 54 lub nowszej;
b) Chrome w wersji 78 lub nowszej;
c) Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;
5) wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024x768;
6) włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;

3

7) włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).
8) posiadanie adresu e-mail.

§ 3

Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki,
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia
umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Klient składa zamówienie przez wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez
użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Do koszyka”,
a następnie wskazanie w Koszyku sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie
zamówienia.
3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru
i kosztów dostawy przez Klienta.
4. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
1) dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;
2) wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz dane niezbędne do
wystawienia faktury;
3) wyboru sposobu dostawy;
4) wyboru sposób płatności;
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, Sklep ma
prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.
6. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 10 dni roboczych,
z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego paragrafu, liczonych od:
1) dnia złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub
2) momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu
(w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).
7. Zakupiony towar wysyłany jest w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych
oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki, oraz są nadawane przez
neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.
8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery)
godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, lub
dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.
9. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym
szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub
modernizacyjnych.
10. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów
pośredniczących w transakcji (serwis Tpay), brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu)
dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.
W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia
płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności
za towar.
11. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części zamówienia, Sklep może
zaproponować Klientowi:
1) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep
będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie
zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony
z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie
na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane
będzie jako finalne;
4) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej
części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym
terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na
zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient
będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka
wysyłek).
12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji
zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie
informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni,
licząc od dnia zawarcia umowy.
13. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane
w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę
(lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na
zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 9 Regulaminu.
14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych,
w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany towar,
informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie
przesyłki z zamówionym towarem.. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony
od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionego towary
do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z
uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-
mail Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i
prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.
17. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni,
a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego
do prawidłowej realizacji zamówienia.
18. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.

§ 4

Ceny towarów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to
znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej
walucie.
2. Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki, chyba,

że jest to wyraźnie napisane w opisie produktu.
3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty
przesyłki.
4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru,
składa się cena oraz koszt dostawy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które
zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww.
zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej
zasadami i w okresie jej trwania.
6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
1) Przesyłka kurierska GLS
2) Odbiór osobisty
Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził
w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia
opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół
szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do
złożenia reklamacji.
7. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek
zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie
Klienta do złożenia reklamacji.

§ 5
Sposoby płatności

1. Klient może dokonać zapłaty w jeden sposób:
1) on-line za pomocą T-pay;
2. T-pay jest systemem internetowym obsługującym płatności elektronicznych, oferowanym
przez spółkę KIP – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer
REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN - wpłacony w całości,
prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca
adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com; Korzystanie z Tpay jest uzależnione od
akceptacji regulaminu Tpay.


3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez
Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który jest
konsumentem.
2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia
kosztów. Umowę, od której Klient odstąpił, uważa się za niezawartą.
4. Do odstąpienia od umowy przez Klienta wystarczające jest złożenie oświadczenie
o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni
od dnia doręczenia Klientowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia
doręczenia ostatniej części.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
1) wysłanie pisemnego oświadczenia dostępnego na stronie:
www.irminawolniak.pro/sklep na adres Sklepu, lub
2) wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu
kontakt@irminawolniak.pro
6. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego
towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego
upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
8. Nie ma możliwości zwrotu produktów on-line, zakupionych w formie grafik, lub e-booków:
(.jpg, .png, .pdf, .doc,).
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi
wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie
nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia woli o
odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny,
niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest
zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili
otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient,
chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
12. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu
(faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
13. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał
potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i właściwości towaru.
15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, które
zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad
prawnych.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.
3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie
2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub
adres e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.
4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
1) obniżenia ceny;

2) usunięcia wady;
3) wymiany towaru na wolny od wad;
4) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany
w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT
lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru
który jest przedmiotem reklamacji.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej
złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia
reklamacji.
7. W przypadku, w którym Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację
w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja
została uznana
8. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub trwałym
nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.
9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje
o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi
pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną
kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy.
Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT
lub specyfikacja korygująca).
10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest
tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego
rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach
internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także
u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i
Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.
12. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
13. Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie
z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej
gwarancji na oferowane towary.

§ 8
Pliki „Cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi
informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu
końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego
funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te
zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu
internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja
i informacje logowania.
3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu
do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają
rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób
korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.
4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one
umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
1) Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji
Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
2) Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i
są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu
ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.
5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze.
Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe
funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.
6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
1) Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
2) Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności
Sklepu,
3) Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
4) Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
5) Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.

§ 9

Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w
przypadku:
1) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega
odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
2) zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
3) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na
nowy;
4) uznania prawa do żądania obniżenia ceny towaru.
2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany
z kartą kredytową lub płatniczą Klienta)
§ 10
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji
handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu
rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody,
Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn
informacyjny (Newsletter) Sklepu.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera
samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link
deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§ 11

Dane kontaktowe Sklepu

Klient ze Sklepem może kontaktować się:
1) telefonicznie, pod numerem: 797369686;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@irminawolniak.pro
3) pisemnie, na adres: Irmina Wolniak / Sklep, Potęgowska 6D/10, 80-174 Gdańsk;

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się
z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych
Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego
zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje
przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych
punktów dostępowych.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
przesyłania wiadomości na adres e-mail, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie
i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym
przez Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta
Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np.
brak lub zakłócenia w dostępie do Sklepu.
4. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym
Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy, proporcji,
rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności
elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną
w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być
podstawą reklamacji.
6. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki
handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają
ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane
w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie
przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
8. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem
własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść
zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby
odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych
(w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa
wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom
trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną
odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
9. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z
obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak
również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub
urągających godności innych osób.
10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która
mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w
tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Sklepu lub jego
elementy techniczne.
11. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane
z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla Sklepu.
12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy:
1) ustawy z dnia 232 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny;
2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
13. Regulamin obowiązuje od dnia: 22.02.2021

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w
sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój
Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej
platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR
umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.